Vår värld

Hållbarhet i fokus – i kundens och SweMaints processer

Vi tror på en framtid för järnvägstransporter. Vi är beredda att samarbeta med alla som delar denna framtidstro och vill vara med och förverkliga den. Förutom vinstmöjligheter har man då även chans att bidra till den önskade utvecklingen av vårt gemensamma miljömässiga avtryck.

Allt vi gör påverkar miljön. Hela världen letar efter sätt för att kunna minska miljöpåverkan, tillhandahålla rent vatten, förbruka mindre energi och hitta nya energikällor. SweMaints huvudsakliga bidrag till en renare global miljö bottnar i ett miljötänkande vad gäller våra tjänster och produkter.

I en värld där transport och miljömedvetenhet blir allt viktigare frågor deltar vi i arbetet med att utveckla det enda ”gröna” landtransportalternativet, järnvägen. För miljön och klimatet är järnvägen det klart bästa transportalternativet och går därför en lysande framtid till mötes.

Mot bakgrund av de miljömässiga fördelarna är de flesta nu överens om att långa vägtransporter bör flyttas över till järnväg. Men oavsett vad måste järnvägslösningarna också vara kommersiellt konkurrenskraftiga.

I vårt arbete strävar vi alltid efter att minimera vår miljöpåverkan. Miljöarbetet är ständigt aktuellt och står alltid högt på agendan.

Vår miljöpolicy

SweMaint AB:s egna verksamhet skall:

  • Genomföras med minsta möjliga skadliga miljöpåverkan.
  • Ske inom ramen för gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
  • Genomgå ständiga förbättringar i syfte att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan.

Företagets betydande miljöaspekter är:

  • Energiförbrukning
  • Godstransporter och personalens resor
  • Farligt avfall
  • Förbrukning av kemiska produkter

Lars-Göran Holm, Miljö/kvalitet/IT
l-g.holm@swemaint.com
Upplandsgatan 18, SE-802 83 Gävle
Tel: +46 (0)10 492 95 49
Mobil: +46 (0)706 18 16 90